Pointing at touchscreenSlider 1

Eindejaarstips 2017

 

Administratie bewaren

De wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst van uw administratie is zeven jaar. Echter de bewaartermijn van de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken is tien jaar. Documenten zoals aktes en polissen e.d. mag u uiteraard niet weggooien.

 

Herinvesteringsreserve aanwenden

Indien u in 2014 een boekwinst van een bedrijfsmiddel als herinvesteringsreserve hebt gevormd, moet u (in principe) in 2017 deze reserve aanwenden anders valt deze reserve vrij in de winst en moet er dus belasting over betaald worden.

 

Voorkom verliesverdamping

Het nemen van winst is overigens aan te raden indien u een verrekenbaar verlies uit 2008 heeft en nog niet eerder heeft kunnen verrekenen. Dit verlies verdampt nl. per 1 januari 2018.

 

Investeringen

Indien u van plan bent om te investeren, dan kan het wellicht handig zijn om dat nog in 2017 te doen of juist uit te stellen tot in 2018. Dit heeft te maken met het drempelbedrag van € 2.300,-- voor investeringen die in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsaftrek (investeringen 2016 tot € 56.192,-- hebben een aftrek van 28% op het resultaat voor belastingen). Investeringen boven € 56.024,-- (in totaal) hebben een afbouwend aftrek- percentage tot een bedrag € 312.176,--. Boven dit bedrag is er geen extra belastingaftrek mogelijk.

 

Desinvesteringen

Indien u bedrijfsmiddelen wilt verkopen die u in 2013 heeft aangeschaft en waarvoor er investeringsaftrek is toegepast, dan is het raadzaam de verkoop uit te stellen tot in (begin) 2018. U moet nl. een deel van die aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling als de vervreemding plaatsvindt binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed.

 

Grote uitgaven in 2018 als voorziening in 2017

Indien u in 2018 verwacht (grote) uitgaven te moeten doen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden alvast in 2017 hiervoor een voorziening vormen.

 

Belastingrente

Voor de vennootschapsbelasting is thans de belastingrente minimaal 8% en voor de inkomstenbelasting 4%. Deze bent u de belastingdienst verschuldigd wanneer zij een aanslag opleggen na 6 maanden na afloop van het belastingjaar. Van belang is dus dat u tijdig een juiste voorlopige aanslag hebt ontvangen.

 

Uitlenen van arbeidskrachten

Indien uw onderneming arbeidskrachten ter beschikking stelt tegen vergoeding aan een ander en onder diens toezicht en leiding arbeid laat verrichten, moet uw onderneming dit geregistreerd hebben in het Handelsregister.

Indien dit niet juist geregistreerd is, riskeert u een boete van € 12.000,-- per werknemer.

 

Urencriterium

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u gebruik maken van diverse fiscale regelingen mits u minimaal 1.225 uur en meer dan 50% van de totale arbeidstijd aan uw onderneming hebt besteed. Let op dat u dit dan ook kan aantonen (achteraf een urenadministratie opstellen mag niet).

 

Oudedagsvoorziening

Indien u voldoet aan het urencriterium en op 1 januari 2017 jonger was dan 65 jaar + 9 maanden, dan kunt u evt. doteren aan de oudedagsreserve. In 2017 bedraagt deze 9,8% van de winst uit onderneming met een maximum van € 8.946,--. Let wel op dat u voldoende eigen vermogen heeft om te kunnen doteren.

 

Lening met uw BV

Als uw bv een lening aan u heeft verstrekt, is het verstandig na te gaan of die lening nog steeds voldoet aan de zakelijke leningsvoorwaarden, zoals een aflossingsschema, zakelijke rente en gestelde zekerheden. Controleer ook of de afspraken echt nageleefd worden. Let ook met het schulden in rekening-courant, deze kunnen niet altijd ongelimiteerd en voor langere tijd aangehouden worden.

 

Privé-stortingen

Let op dat u altijd moet kunnen verklaren waaruit een privé-storting aan uw onderneming bestaat anders kan de belastingdienst evt. stellen dat dit verzwegen omzet is waarover u uiteraard belasting dient te betalen en een boete.

 

Voorbereiding op bedrijfsoverdracht

Wilt u in de toekomst uw onderneming zonder afrekening over de fiscale reserves overdragen aan een andere ondernemer of aan een werknemer, dan moet er voor zorgen dat u met uw opvolger minimaal 36 maanden voor de beoogde overdracht een samenwerkingsovereenkomst bent aangegaan of hem in loondienst hebt genomen.

 

BTW-aangiften

De meeste ondernemingen doen BTW-aangiften per kwartaal. Indien u structureel BTW terugontvangt kunt u verzoeken om per maand aangifte te doen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook per jaar BTW-aangifte doen.

 

Indien u eigenlijk BTW moet afdragen, dien dan geen “nihil-aangifte” in. Sinds 2014 is het strafbaar om opzettelijk niet of te laat BTW af te dragen, waarbij een boete of zelfs gevangenisstraf opgelegd kan worden. Het herstellen van een onjuiste aangifte is altijd mogelijk, echter een te late betaling niet. Let dus op tijdige aangiften en betaling van uw BTW.

 

Hebt u de kleine ondernemersregeling (KOR) toegepast in uw periodieke BTW-aangiften, dan is het nu tijd om de definitieve berekening te maken en na te gaan of uw schatting juist is geweest. Indien u teveel in mindering te hebben gebracht, dan kunt u het verschil voldoen in het eerste belastingtijdvak in 2018.

 

Verhuurt u een onroerende zaak belast met BTW, dan moet uw huurder wel minimaal 90% recht hebben op vooraftrek. Voldoet uw huurder hier niet (meer) aan, dan kan dat ook gevolgen hebben voor uw recht op aftrek.

 

Met ingang van 1 januari 2017 kunt u de BTW op oninbare vorderingen eerder en sneller terugvragen bij de Belastingdienst. U heeft dan namelijk uiterlijk één jaar (nu nog 2 jaar) na het opeisbaar worden van een vordering recht op teruggaaf. Deze hoeft u vanaf 2017 ook niet meer via een separaat verzoek in te dienen, maar kunt u in minder brengen op uw periodieke aangiften. Doe dit wel binnen één maand nadat duidelijk is geworden dat de vordering oninbaar is geworden.

 

Bij de laatste BTW-aangifte 2017 is het verstandig om na te gaan of u nog correcties dient op te geven voor bijvoorbeeld privé-gebruik van energiekosten of auto van de zaak. Dit kan overigens later ook nog via een BTW-suppletie. Via een dergelijke suppletie kunt u ook te veel opgegeven BTW terugvragen.

 

Als in 2017 BTW hebt betaald in een ander EU-land, dan kunt u deze terugvragen via een elektronisch portaal bij de Belastingdienst in Nederland. Let wel op dat de voorwaarden per EU-land kunnen verschillen en dat uw verzoek uiterlijk 30 september 2018 door de Belastingdienst is ontvangen.

 

Vennootschapsbelasting

In het huidige regeerakkoord is voorgesteld de tarieven voor de vennootschapsbelasting te verlagen van max. 25% naar max. 21%. Per 1 januari 2019 zou het max. tarief 24% bedragen (per 2020 22,5% en per 2021 21%). Overigens over de eerste € 200.000,-- zou het belastingtarief per 1 januari 2019 19% bedragen (per 2020 17,5% en per 2021 16%).

 

Pensioen in eigen beheer (PEB)

Sinds 1 april 2017 is er de mogelijkheid tot het afkopen van het opgebouwde pensioen in eigen beheer. U kunt uw PEB in 2017, 2018 of 2019 afkopen tegen fiscale waarde, met een aantrekkelijke korting of om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Handhaven van de PEB kan ook, echter een verdere opbouw is niet meer mogelijk. Let ook op dat e.e.a. in overleg met uw partner moet worden bepaald.

 

Werkkostenregeling (WKR)

Vanaf 2015 kunt u gebruik maken van de concernregeling, waarbij u geen splitsing meer hoeft te maken tussen vergoedingen/verstrekkingen voor de werknemers voor de verschillende concernonderdelen.

 

Forfait in 2017 is overigens 1,2% van de fiscale loonsom. Heeft u thans nog vrije ruimte over, dan kunt u deze bijvoorbeeld benutten d.m.v. een kerstpakket. Ook een personeelsfeest kan onder de WKR onbelast blijven als u deze op de werkplek organiseert. Als dit niet op de werkplek plaatsvindt dan valt dit in de vrije ruimte. Let wel op bij kerstpakketten aan uitzendkrachten en zzp-ers, want deze zijn niet bij u in dienst en dus geen werknemers die vallen onder werkkostenregeling. Voor deze groep medewerkers en relaties, moet u de belastingheffing afkopen tegen de eindheffingsregeling voor niet-werknemers. Dat is 45% bij een kerstpakket tot € 136,-- en 75% indien het pakket meer kost.

 

Vanaf 2016 is het gebruikelijkheidscriterium in de WKR aangepast, waarbij een vergoeding/verstrekking getoetst moet worden op gebruikelijkheid en niet op de omvang. Niet gebruikelijk is het maandloon, vakantiegeld, bonussen e.d.

 

Als u een vergoeding/verstrekking als eindheffingsbestanddeel onder de vrije ruimte hebt aangewezen dan zijn dit loonkosten die dus volledig aftrekbaar zijn. Dus de beperking op kostenaftrek voor bijv. voedsel, drank en genotsmiddelen, representatie e.d. geldt dan dus niet.

 

Salarisadministratie

Aan het einde van het jaar is het verstandig om na te gaan of de salarisadministratie aansluit met de financiële administratie. Dit ook i.v.m. de overstap naar de WKR. Let bijvoorbeeld op de (belaste) vergoedingen die uitbetaald zijn, maar niet zijn opgenomen in de salarisadministratie waardoor er geen loonheffing is ingehouden of eindheffing is afgedragen.

 

Ook kunt u nog eens nagaan of u in 2017 optimaal gebruik heeft gemaakt van en/of aan de voorwaarden hebt voldaan van afdrachtsverminderingen voor bijvoorbeeld speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Maar ook voor premiekorting op bepaalde werknemers.

 

In 2018 vervallen overigens alle huidige premiekortingen voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers en hiervoor komen dan andere loonkostenvoordelen in de plaats, nl. het lage inkomensvoordeel. U ontvangt dan een tegemoetkoming als u werknemers in dienst heeft met een relatief laag loon (minimaal 1.248 per jaar). Overigens is er in 2017 eventueel een samenloop van de huidige en de nieuwe regeling mogelijk.

 

Check altijd de sector-indeling door de belastingdienst voor de werknemersverzekeringen. Door bijv. wijziging van uw activiteiten kunt u in een andere sector moeten worden ingedeeld.

 

Controleer of uw alle gegevens van uw werknemers op orde heeft. Doe dit ook bij inleenkrachten.

 

Per 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden als stimulans om deze personen in dienst te nemen of houden. Zij mogen bijvoorbeeld zes tijdelijke contracten in vier jaar toepassen, de loondoorbetaling en re-integratie is beperkte tot 13 weken (i.p.v. 2 jaar) en hebben slechts één maand opzegtermijn.

 

VAR / Wet DBA

Aangezien de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016 is komen te vervallen, is het verstandig om een VAR die toen nog geldig was te bewaren (minimaal nog 7 jaar) i.v.m. mogelijk boekenonderzoek door de Belastingdienst. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden als vervanging van de VAR, echter het huidige kabinet van plan om ook deze wet te vervangen. Tot het zover is, is het wel verstandig om de laatste uitgereikte VAR te bewaren als bewijs dat de inhouding van loonheffing terecht achterwege is gebleven, mits de aard van uw werkzaamheden niet zijn veranderd. Bewaartermijn van de VAR is overigens 7 jaar.

 

Auto van de zaak

Indien een auto van de zaak ter beschikking stelt aan uw werknemer, dan kunt u de bijtelling voor privégebruik achterwege laten indien u een kopie van de “verklaring van geen privégebruik” heeft ontvangen. Zorg ook dat er altijd een sluitende rittenadministratie voorhanden is. Indien uw werknemer toch meer dan 500 km. in een kalenderjaar voor privé rijdt, moet u toch de bijtelling over het gehele kalenderjaar toepassen. Mocht dit het geval zijn, maak dan ook tijdig hier melding van bij de belastingdienst.

 

Wilt u het privégebruik auto van de zaak in uw onderneming verbieden voor uw werknemers, dan kunt u hier een schriftelijk verbod (overeenkomst) voor opstellen. Ook dan hoeft er geen bijtelling plaats te vinden. Let dan wel op handhaving van dit verbod.

 

Indien u beschikt over een “verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto”, dan hoeft er geen bijtelling plaats te vinden en geen sluitende rittenadministratie te zijn. Maar u mag dan ook geen enkele kilometer voor privé rijden. De belastingdienst kan hier op controleren bij ongebruikelijke plaatsen en/of tijdstippen, zoals pretparken en vakantieparken.

 

Indien u een boete ontvangt die veroorzaakt is door uw werknemer met een auto van de zaak, dan bent u verplicht deze te verrekenen met de betreffende werknemer. Anders kan de niet-verrekenende boete gezien worden als loon, welke nageheven kan worden met bijkomende boete en rente.

 

Arbeidsovereenkomsten

Vanaf 2015 moet u een werknemer met een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, minimaal één maand voorafgaand aan de einddatum van het contract schriftelijk mededelen of het contract wel/niet wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Ga dus tijdig na welke contracten er binnenkort eindigen.

 

Ook mogen vanaf 2015 arbeidscontracten geen proeftijd meer bevatten indien deze aangegaan zijn voor zes maanden of korter. Een concurrentie- en relatiebeding mag alleen in dit contract indien er gemotiveerd is aangegeven dat u een zwaarwichtig bedrijfsbelang heeft.

 

Eigen woning en schuld

De bijtelling voor het genot van de eigen woning (eigenwoningforfait) kan niet hoger zijn dan het bedrag van de betaalde hypotheekrente. U kunt overwegen een geringe eigenwoningschuld af te lossen. Lost u voor 31 december 2017 af dan vermindert dit de rendementsgrondslag in box 3 in de IB-aangifte 2018 en daarmee de te betalen belasting. Houdt u hierbij wel rekening met de bijleenregeling als u op termijn een duurdere eigen woning gaat kopen met geleend geld. Aflossing van de huidige schuld vermindert namelijk de aftrekbaarheid van rente over de schuld op de nieuwe woning.

 

Bereikt u in 2018 de AOW-leeftijd of valt u vanwege andere redenen in een lager belastingtarief, dan kunt het beste in 2017 nog de hypotheekrente t/m juni 2018 betalen. Hierdoor kunt u deze vooruitbetaalde rente nog tegen de hogere belastingtarieven aftrekken in 2017.

 

Sinds 2013 moet u tenminste annuïtair uw eigenwoningschuld aflossen. Als u een betalingsachterstand heeft gaat in principe de deze (achterstallige) schuld over naar box 3. Echter, indien u deze achterstand weer inhaalt dan wordt dit toch nog als eigenwoningschuld aangemerkt.

 

Box 3-vermogen

Belastingschulden behoren niet tot de schulden in box 3, behalve schulden voor de erfbelasting. Betaal daarom uw belastingschulden nog voor het einde van het jaar. Dit verlaagt de grondslag van box 3 en de hierover verschuldigde belasting. Ook kunt u kleine schulden het beste aflossen, mits u over voldoende vermogen beschikt.

 

De toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag e.d.) en de eigen bijdrage AWBZ-zorg worden medeberekend aan de hand van uw box 3-vermogen. Het kan voor u wellicht verstandig zijn om in 2017 nog uw box 3-vermogen te verlagen door bijv. schenkingen te doen. Voor kinderen is dit in 2017 vrijgesteld van schenkbelasting voor een bedrag van max. € 5.320,-- (per kind) en voor overige personen € 2.129,-- (per persoon). Daarnaast is er nog aanvullende éénmalige vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar van € 25.526,-- en deze is zelfs € 53.176,--voor bijv. studie of eigen woning (aankoop/verbouwing eigen woning of aflossing eigenwoningschuld).

Vanaf 2017 kan er overigens aan iedereen tussen 18 en 40 jaar maximaal € 100.000,-- belastingvrij geschonken worden t.b.v. eigen woning. Let wel op dat er rekening gehouden kan worden met grote schenkingen in voorgaande jaren.

 

Beschikt u niet over de liquide middelen dan kan een schenking onder schulderkenning een oplossing zijn. U houdt dan de beschikking over de geschonken gedragen. Belangrijkste voorwaarde is dat u jaarlijks de (zakelijke) rente werkelijk betaalt over het schuldig gebleven bedrag. Het is raadzaam om van de schenking een notariële akte op te maken.

 

Vanaf 2017 kent box 3 geen vast (fictief) rendement meer van 4%, maar zijn er drie schijven. Verondersteld wordt dat bij meer vermogen er ook meer rendement wordt behaald, doordat er meer belegd zou kunnen worden.

Hierdoor wordt het vermogen (dus zonder de heffingsvrijstellingen) in box 3 t/m € 100.000,-- belast met 2,87%. Van € 100.001,-- t/m € 1.000.000,-- is het tarief 4,6% en de laatste schijf (boven € 1.000.000,--) wordt belast met 5,39%. Het heffingsvrij vermogen bedraagt in 2017 € 25.000,-- (per persoon) en zal in 2018 € 30.000,-- bedragen. Om uw box 3-vermogen te verlagen zijn er diverse mogelijkheden., bijvoorbeeld via uw bestaande BV of een nieuw op richten BV.

 

Mocht u op korte termijn uw eigen woning (met overwaarde) willen verkopen, dan is het raadzaam hiermee te wachten tot na 1 januari 2018. De verkoopopbrengst wordt dan pas in de 2019 (peildatum 1 januari 2019) belast als box 3-vermogen en wellicht helemaal niet indien u 2018 de verkoopopbrengst uitgeeft.

 

Giften

Giften aan bepaalde instellingen (ANBI) komen voor aftrek in aanmerking. Indien dit tevens een culturele ANBI betreft, heeft u nog meer fiscaal voordeel. De giftenaftrek is echter wel gebonden aan bepaalde voorwaarden.

Mocht u van plan zijn de komende jaren grotere giften te doen aan dezelfde instelling, dan is het voordeliger om dit te doen in de vorm van een periodieke uitkering. Hierbij geldt dan geen aftrekdrempel. Voor dergelijke giften geldt een looptijd van ten minste 5 jaar en moet er een notariële/onderhandse schenkingsakte zijn opgemaakt.

 

Lijfrente

Indien een lijfrentepolis heeft afgesloten, dan zijn de in 2017 betaalde premies hiervan aftrekbaar mits u voldoende jaarruimte en/of niet eerder benutte jaarruimtes (voorgaande jaren) heeft.

 

Uiteraard betreffen de genoemde zaken niet alle adviestips die wij u kunnen geven en wellicht zijn niet alle tips duidelijk voor u. Indien u dus nog vragen heeft en/of verder advies wenst, dan kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

 

 

Yerseke, december 2017

 

(c) copyright Advieskantoor de Goffau B.V. | Sitemap | Disclaimer | Website door: dorst communicatie
Administraties | Fiscaal advies | Juridisch advies regio Yerseke (Zeeland)