Pointing at touchscreenSlider 1

Eindejaarstips 2014

Administratie bewaren
De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is zeven jaar. Echter de bewaartermijn van de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken is negen jaar.

Herinvesteringsreserve aanwenden
Indien u in 2011 een boekwinst van een bedrijfsmiddel als herinvesteringsreserve hebt gevormd, moet u (in principe) in 2014 deze reserve aanwenden anders valt deze reserve vrij in de winst en moet er dus belasting over betaald worden.

Grote uitgaven in 2015 als voorziening in 2014
Indien u in 2015 verwacht (grote) uitgaven te moeten doen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden alvast in 2014 hiervoor een voorziening vormen.

Verlaagde dividendbelasting 2014
Alleen in 2014 geldt nog een verlaagd ab-tarief van 22% (over de eerste € 250.000,--), waardoor het wellicht voordeliger is om dit jaar nog dividend uit te keren uit uw bv. Bij fiscaal partners is dit zelfs van toepassing tot max. € 500.000,--.

Belastingrente
Voor de vennootschapsbelasting is thans de belastingrente minimaal 8% en voor de inkomstenbelasting 4%. Deze bent u de belastingdienst verschuldigd wanneer zij een aanslag opleggen na 6 maanden na afloop van het belastingjaar. Van belang is dus dat u tijdig een juiste voorlopige aanslag hebt ontvangen.

Aanpassing pensioen brief DGA
Per 1 januari 2014 is de fiscale pensioenrichtleeftijd gestegen van 65 naar 67 jaar. Tevens is er voor het opbouwen een lager maximumpercentage van toepassing. Door deze wijzigingen dient uw pensioenbrief aangepast te worden.

Stamrecht-bv
Alleen in 2014 is er nog de mogelijkheid om een stamrecht door een stamrecht-bv te laten uitkeren, waarbij deze voor maar 80% belast wordt.

Uitlenen van arbeidskrachten
Indien uw onderneming arbeidskrachten ter beschikking stelt tegen vergoeding aan een ander en onder diens toezicht en leiding arbeid laat verrichten, moet uw onderneming dit geregistreerd hebben in het Handelsregister. Indien dit niet juist geregistreerd is, riskeert u een boete van € 12.000,-- per werknemer.

Ondernemingswinst in 2014
Waarschijnlijk zal de eerste schijf van de inkomstenbelasting per 1 januari 2015 verhoogd worden met 0,25%. Daardoor kan het voordeliger zijn om een beetje winst in 2014 te laten vallen i.p.v. 2015.

Urencriterium
Als ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u gebruik maken van diverse fiscale regelingen mits u minimaal 1.225 uur en meer dan 50% van de totale arbeidstijd aan uw onderneming hebt besteed. Let op dat u dit dan ook kan aantonen (achteraf een urenadministratie opstellen mag niet).

Oudedagsvoorziening
Indien u voldoet aan het urencriterium en op 1 januari 2014 jonger was dan 65 jaar + 2 maanden, dan kunt u evt. doteren aan de oudedagsreserve. In 2014 bedraagt deze 10,9% van de winst uit onderneming met een maximum van €9.542,--. In 2015 zal dit verlaagd worden naar 8,9% met een maximum van €7.847,--. Let wel op dat u voldoende eigen vermogen heeft om te kunnen doteren.

Pensioenopbouw (zzp)
Waarschijnlijk kunnen zelfstandigen zonder personeel (zzp) vanaf 2015 (vrijwillig) deelnemen aan het nieuwe zzp-pensioenfonds, waarbij derden het opgebouwde vermogen hierin niet kunnen opeisen. Bij evt. arbeidsongeschiktheid kan de zzp-er (onder voorwaarden) hierover wel beschikken.

Privé-stortingen
Let op dat u altijd moet kunnen verklaren waaruit een prive-storting aan uw onderneming bestaat anders kan de belastingdienst evt. stellen dat dit verzwegen omzet is waarover u uiteraard belasting over dient te betalen en een boete.

BTW-aangiften
De meeste ondernemingen doen BTW-aangiften per kwartaal. Indien u structureel BTW terugontvangt kunt u verzoeken om per maand aangifte te doen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook per jaar BTW-aangifte doen.
Indien u eigenlijk BTW moet afdragen, dien dan geen "nihil-aangifte" in. Sinds 2014 is het strafbaar om opzettelijk niet of te laat BTW af te dragen, waarbij een boete of zelfs gevangenisstraf opgelegd kan worden. Het herstellen van een onjuiste aangifte is altijd mogelijk, echter een te late betaling niet. Let dus op tijdige aangiften en betaling van uw BTW.
Hebt u de kleine ondernemersregeling toegepast in uw periodieke BTW-aangiften, dan is het nu tijd om de definitieve berekening te maken en na te gaan of uw schatting juist is geweest. Indien u teveel in mindering te hebben gebracht, dan kunt u het verschil voldoen in het eerste belastingtijdvak in 2015.
Verhuurt u een onroerende zaak belast met BTW, dan moet uw huurder wel minimaal 90% recht hebben op vooraftrek. Voldoet uw huurder hier niet (meer) aan, dan kan dat ook gevolgen hebben voor uw recht op aftrek.
Indien uw debiteur haar schuld niet (volledig) kan voldoen aan u. dan kan u evt. de niet-ontvangen BTW terugvragen aan de belastingdienst. Per brief kunt u hierom verzoeken zodra de vordering dubieus is geworden.
Bij de laatste BTW-aangifte 2014 is het verstandig om na te gaan of u nog correcties dient op te geven voor bijvoorbeeld privé-gebruik van energiekosten of auto van de zaak. Dit kan overigens later ook nog via een BTW-suppletie. Via een dergelijke suppletie kunt u ook te veel opgegeven BTW terugvragen.

Werkkostenregeling (WKR)
Vanaf 1 januari 2015 is men verplicht om de werkkostenregeling toe te passen. Indien u nog niet eerder bent overgestapt is het verstandig om dit nu al voor te bereiden.
In 2015 zullen diverse aanpassingen gemaakt worden in deze regeling waardoor u o.a. een tablet of mobiele telefoon onbelast kunt vergoeden/verstrekken/beschikbaar stellen aan uw werknemer, mits dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de dienstbetrekking.
Ook kunt vanaf 2015 gebruik maken van de concernregeling, waarbij u geen splitsing meer hoeft te maken tussen vergoedingen/verstrekkingen voor de werknemers voor de verschillende concernonderdelen.
Forfait in 2015 wordt 1,2% van de totale loonsom (2014: 1,5%).

Salarisadministratie
Aan het einde van het jaar is het verstandig om na te gaan of de salarisadministratie aansluit met de financiële administratie. Dit ook i.v.m. de overstap naar de WKR. Let bijvoorbeeld op de (belaste) vergoedingen die uitbetaald zijn, maar niet zijn opgenomen in de salarisadministratie waardoor er geen loonheffing is ingehouden of eindheffing is afgedragen.
Indien in 2014 nog niet was overgestapt naar de WKR, dan kunt u het beste de verschuldigde eindheffingen controleren over kleine geschenken e.d.
Ook kunt u nog eens nagaan of u in 2014 optimaal gebruik heeft gemaakt van en/of aan de voorwaarden hebt voldaan van afdrachtsverminderingen voor bijvoorbeeld speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Maar ook voor premiekorting op bepaalde werknemers.
Check altijd de sector-indeling door de belastingdienst voor de werknemersverzekeringen. Door bijv. wijziging van uw activiteiten kunt u in een andere sector moeten worden ingedeeld.
Controleer of uw alle gegevens van uw werknemers op orde heeft. Doe dit ook bij inleenkrachten.

VAR 2014-2015
De VAR 2014 blijft ook in 2015 van kracht totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat op het voorstel Beschikking Geen Loonheffing (BGL). Nog niet bekend wanneer dit is, tot dan hoeft u geen nieuwe VAR op te vragen.

Arbeidsovereenkomsten
Vanaf 2015 moet u een werknemer met een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, minimaal één maand voorafgaand aan de einddatum van het contract schriftelijk mededelen of het contract wel/niet wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Ga dus tijdig na welke contracten er binnenkort eindigen.
Ook mogen vanaf 2015 arbeidscontracten geen proeftijd meer bevatten indien deze aangegaan zijn voor zes maanden of korter. Een concurrentie- en relatiebeding mag alleen in dit contract indien er gemotiveerd is aangegeven dat u een zwaarwichtig bedrijfsbelang heeft.

Auto van de zaak
Indien een auto van de zaak ter beschikking stelt aan uw werknemer, dan kunt u de bijtelling voor privégebruik achterwege laten indien u een kopie van de "verklaring van geen privégebruik" heeft ontvangen. Zorg ook dat er altijd een sluitende rittenadministratie voorhanden is. Indien uw werknemer toch meer dan 500 km. in een kalenderjaar voor privé rijdt, moet u toch de bijtelling over het gehele kalenderjaar toepassen. Mocht dit het geval zijn, maak dan ook tijdig hier melding van bij de belastingdienst.
Wilt u het privégebruik auto van de zaak in uw onderneming verbieden voor uw werknemers, dan kunt u hier een schriftelijk verbod (overeenkomst) voor opstellen. Ook dan hoeft er geen bijtelling plaats te vinden. Let dan wel op handhaving van dit verbod.
Indien u beschikt over een "verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto", dan hoeft er geen bijtelling plaats te vinden en geen sluitende rittenadministratie te zijn. Maar u mag dan ook geen enkele kilometer voor privé rijden. De belastingdienst kan hier op controleren bij ongebruikelijke plaatsen en/of tijdstippen, zoals pretparken en vakantieparken.
Indien u een boete ontvangt die veroorzaakt is door uw werknemer met een auto van de zaak, dan bent u verplicht deze te verrekenen met de betreffende werknemer. Anders kan de niet-verrekenende boete gezien worden als loon, welke nageheven kan worden met bijkomende boete en rente.

Eigen woning en schuld
De bijtelling voor het genot van de eigen woning (eigenwoningforfait) kan niet hoger zijn dan het bedrag van de betaalde hypotheekrente. U kunt overwegen een geringe eigenwoningschuld af te lossen. Lost u voor 31 december 2014 af dan vermindert dit de rendementsgrondslag in box 3 in de IB-aangifte 2015 en daarmee de te betalen belasting. Houdt u hierbij wel rekening met de bijleenregeling als u op termijn een duurdere eigen woning gaat kopen met geleend geld. Aflossing van de huidige schuld vermindert namelijk de aftrekbaarheid van rente over de schuld op de nieuwe woning.
Indien u in 2014 uw eigen woning financierde met een lening van familie of uw bv, dan dient u zelf deze tijdig door te geven aan de belastingdienst (uiterlijk 31 december 2015). Alleen dan heeft u recht op aftrek van hypotheekrente in uw IB-aangifte, mits voldaan aan de overige voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek.
Bereikt u in 2015 de AOW-leeftijd of valt u vanwege andere redenen in een lager belastingtarief, dan kunt het beste in 2014 nog de hypotheekrente t/m juni 2015 betalen. Hierdoor kunt u deze vooruitbetaalde rente nog tegen de hogere belastingtarieven aftrekken in 2014.

Box 3-vermogen
Belastingschulden behoren niet tot de schulden in box 3. Betaal daarom uw belastingschulden nog voor het einde van het jaar. Dit verlaagt de grondslag van box 3 en de hierover verschuldigde belasting. Ook kunt u kleine schulden het beste aflossen, mits u over voldoende vermogen beschikt.
De toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag e.d.) en de eigen bijdrage AWBZ-zorg worden medeberekend aan de hand van uw box 3-vermogen. Het kan voor u wellicht verstandig zijn om in 2014 nog uw box 3-vermogen te verlagen door bijv. schenkingen te doen. Voor kinderen is dit in 2014 vrijgesteld van schenkbelasting voor een bedrag van max. € 5.229,-- (per kind) en voor overige personen € 2.092,-- (per persoon). Daarnaast zijn er nog diverse aanvullende vrijstellingen, waarbij er alleen nog tot 31 december 2014 een verruimde vrijstelling is (onder bepaalde voorwaarden) van € 100.000,-- aan ieder persoon.
Beschikt u niet over de liquide middelen dan kan een schenking onder schulderkenning een oplossing zijn. U houdt dan de beschikking over de geschonken gedragen. Belangrijkste voorwaarde is dat u jaarlijks de (zakelijke) rente werkelijk betaalt over het schuldig gebleven bedrag. Het is raadzaam om van de schenking een notariële akte op te maken.

Giften
Giften aan bepaalde instellingen (ANBI) komen voor aftrek in aanmerking. Indien dit tevens een culturele ANBI betreft, heeft u nog meer fiscaal voordeel. De giftenaftrek is echter wel gebonden aan bepaalde voorwaarden. Mocht u van plan zijn de komende jaren grotere giften te doen aan dezelfde instelling, dan is het voordeliger om dit te doen in de vorm van een periodieke uitkering. Hierbij geldt dan geen aftrekdrempel. Voor dergelijke giften geldt een looptijd van ten minste 5 jaar en moet er een notariële/onderhandse schenkingsakte zijn opgemaakt.

Lijfrente
Indien een lijfrentepolis heeft afgesloten, dan zijn de betaalde premies hiervan aftrekbaar mits u voldoende jaarruimte en/of niet eerder benutte jaarruimtes (voorgaande jaren) heeft. In 2015 wordt de aftrek van lijfrentepremies verder beperkt.

Levenslooptegoed
Hebt u in 2014 nog levenslooptegoed ? Indien u dit in 2015 nog volledig opneemt, dan bent u maar over 80% belasting verschuldigd. Mits dit tegoed al op 31 december 2013 aanwezig was.

Uiteraard betreffen de genoemde zaken niet alle adviestips die wij u kunnen geven en wellicht zijn niet alle tips duidelijk voor u. Indien u dus nog vragen heeft en/of verder advies wenst, dan kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

 

(c) copyright Advieskantoor de Goffau B.V. | Sitemap | Disclaimer | Website door: dorst communicatie
Administraties | Fiscaal advies | Juridisch advies regio Yerseke (Zeeland)